De opleiding EVV leidt je op tot de rol van Eerst Verantwoordelijk Verzorgende in het verpleeghuis, verzorgingshuis, centrum voor dagbehandeling, een kleinschalige woonvorm of de thuiszorg. De opleiding voldoet aan het landelijk competentieprofiel EVV zoals dat is vastgesteld en erkend door het CZO. (zie www.czo.nl) Daarbij is het zingevingsmodel waar IMOZ mee werkt, een praktische kapstok en leidraad bij deze opleiding. De bijbehorende methodische hulpmiddelen geven je houvast in de dagelijkse zorgpraktijk. De combinatie van zorgpraktijk met de IMOZ methodiek en geïntegreerde belevingsgerichte zorg is onderscheidend in onze opleiding. Het helpt jou om als EVV goed uit de verf te komen als deskundige in jouw team.

* De EVV als zorgverlener; het aangaan en onderhouden van een zorgrelatie.
* De EVV als spil in het team; samenwerken, overleggen en kennisoverdracht
* De EVV in de organisatie; multidisciplinaire samenwerking.
De rol van de Eerst Verantwoordelijk Verzorgende

Je hebt een bijzondere rol op jouw afdeling of woongroep. De EVV legt de relatie tussen zorgcoördinatie, kleinschalige zorg en belevingsgerichte woonleefzorg. Het kunnen coördineren van de zorg voor de cliënt met alle aspecten die daarbij horen staat centraal. De EVV is hierdoor in staat met cliënten, hun familieleden en andere zorgverleners waaronder disciplines een ‘professionele zorgrelatie’ op te bouwen en te onderhouden. De EVV houdt rekening met leefstijl, stemt haar/zijn manier van omgaan af op de persoonlijkheid van de cliënt en behartigt, indien nodig, diens belangen.

Doelstellingen en resultaat van deze opleiding

De opleiding tot Eerst Verantwoordelijk Verzorgende ( EVV) bij IMOZ gaat uit van het verder ontwikkelen van de talenten, deskundigheid en kwaliteit van de verzorgende. Hij/zij is de persoon die 24 uur per dag in contact is met de cliënt. Deze opleiding heeft tot doel verzorgenden te kwalificeren voor het uitoefenen van de functie van eerst verantwoordelijk verzorgende. In de EVV opleiding van IMOZ is de EVV de spil en spin in het web rond het totale zorgproces van de cliënt. Hij/Zij heeft direct toezicht op en overzicht over de te verlenen zorg, heeft direct contact met de cliënt, maar ook met haar/zijn collega’s, de betrokken disciplines, de familie en de organisatie.

In de IMOZ opleiding EVV zijn al deze beroepselementen terug te vinden in de 7 CanMEDS rollen:

•Vakinhoudelijk handelen
•Communicatie
•Samenwerken
•Toepassen van kennis
•Maatschappelijk handelen
•Organisatielidmaatschap
•Professionaliteit en kwaliteit

Competenties krijgen pas waarde wanneer zij in de context van de situatie tot uiting gebracht kunnen worden. Wanneer je de opleiding via IMOZ gaat volgen, leer je als EVV-er te begrijpen hoe te reageren, wat te zeggen en hoe je je kunt invoelen in de beleving van de ander. Je leert hoe je contact kan maken met een cliënt, ziet in wat nodig is in die specifieke situatie. Je put uit opgedane kennis en ervaring. Zo komen beroepscompetenties tot leven en krijgen ze hun waarde. Daarnaast krijgt de EVV-er een persoonlijke kleur/uitstraling/tint door de eigen identiteit. Want gelukkig zijn wij niet allemaal hetzelfde en ontstaan juist vanuit ieders persoonlijke inbreng de mooiste momenten.

Alle competenties worden in de praktijk getoetst. Wanneer je alle onderdelen van de opleiding voldoende afsluit ontvang je het landelijk erkend diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende.

Startmomenten EVV opleiding

Locatie

Startmomenten

Zwolle April en Februari 2023
Voorst/Apeldoorn Maart en September 2023

Duur

De opleiding bestaat uit 10 contactdagen, verdeeld over 30 weken. Gemiddeld is er eens per 3 à 4 weken een lesdag. In dit opleidingsjaar is het belangrijk dat je voldoende tijd hebt om in de praktijk te kunnen oefenen en je opdrachten af te ronden. In de planning is er zoveel mogelijk rekening gehouden met vakantieperiodes.

Studiebelasting

De opleiding helpt je de competenties te ontwikkelen die van jou gevraagd worden als EVV.
Dit betekent dat:
– de praktijk en de persoonlijke (beroeps)ontwikkeling centraal staan
– de lesstof aansluit op jouw praktijk en je het geleerde direct kunt toepassen in je eigen werksituatie
– je tijdens de opleiding wordt gestimuleerd en begeleid bij het ontwikkelen van een actieve leerhouding.

De volledige EVV opleiding bestaat uit:

– aantal praktijkuren: 600 klokuren, is 20 uur per week.
– aantal theorie-uren: 80 klokuren, verspreid over 10 lesdagen van 7 uur
– aantal blended-uren: 10 klokuren, leren in combinatie met groepswerken

Het totaal aantal studiebelastingsuren bedraagt minimaal 200 tot maximaal 300 uur. In de berekening van het aantal studiebelastinguren is uitgegaan van een minimumcontract van 24 uur.

Vooropleiding

De EVV opleiding is toegankelijk voor medewerkers in de V.V.T.-sector. De instroomeisen vanuit de branche zijn dat de deelnemer een verzorgende opleiding met Minimaal mbo-3 niveau heeft. ( verzorgende of verzorgende -IG, individuele gezondheidszorg) Toelatingen met een vergelijkbaar diploma op minimaal mbo-3 niveau is alleen mogelijk na overleg met IMOZ en ontheffing van de werkgever. De deelnemer is minimaal 1 jaar werkzaam in de functie van verzorgende.

Aanbevolen is een minimumcontract van 20 uur per week, in verband met het leerproces dat nodig is voor de beroepspraktijkontwikkeling van de EVV.

Wil je de opleiding (als aankomend EVV) doen dan is het belangrijk dat je:

  • werkzaam bent in deze functie; of de gelegenheid krijgt om als EVV te kunnen functioneren (oefenen)
  • de mogelijkheid hebt om de opdrachten die behoren bij deze opleiding in de praktijk uit te voeren
  • een proactieve leerhouding hebt en denkt in mogelijkheden in plaats van beperkingen
  • samen met het team waarin je werkt, bekend bent met de principes van belevingsgerichte zorg

Diploma

De opleiding wordt afgesloten met het landelijk erkend diploma Eerst Verantwoordelijk Verzorgende en een EVV-speld. De EVV-opleiding heeft de branche erkenning van het CZO.

Vanaf 2021 is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het inschrijven bij het CZO en het aanvragen van zijn/haar branche-erkende diploma. De kosten hiervoor zijn € 85,00 per deelnemer. Deze kosten zijn niet opgenomen in de opleidingskosten. IMOZ informeert de deelnemer voorafgaand aan de startdatum van de opleiding over de route die hij/zij hierin moeten volgen.

Medewerkers met een vergelijkbaar diploma zoals bijvoorbeeld SPW of Activiteitenbegeleider ontvangen een IMOZ-diploma, waarin duidelijk wordt dat je deelgenomen hebt aan de opleiding en deze ook met goed resultaat hebt afgesloten.