IMOZ is een CRKBO-geregistreerde instelling. (Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Wilt u meer weten over het CRKBO register, kunt u daar meer over lezen op hun website www.crkbo.nl

De EVV, GVP, GVS en GVGP-opleiding zijn bij IMOZ Branche-erkende opleidingen. Branche-erkende opleidingen zijn erkend door het College Zorg Opleidingen (www.czo.nl) Het College Zorg Opleidingen (CZO) houdt toezicht op de kwaliteit van zorgopleidingen. Het CZO toetst en accrediteert zorgopleidingen om de kwaliteit ervan te behouden en waar mogelijk te verbeteren. De landelijke erkenning van zorgopleidingen geeft zowel patiënten, professionals als werkgevers het vertrouwen dat professionele zorg gewaarborgd is.

In heel Nederland kan men met een branche-erkend diploma aantonen te beschikken over de competenties die door de branche noodzakelijk worden geacht voor het uitoefenen van de betreffende functie c.q. beroep. De opleidingen zijn een aanvulling op het reguliere beroepsonderwijs en bieden medewerkers mogelijkheden voor het ontwikkelen van hun loopbaan.

IMOZ en de AVG wetgeving

AVG zorgt dat IMOZ bewust met de persoonlijke gegevens van deelnemers en klanten omgaat.
Voor de deelnemers en de klanten is het de zekerheid dat de wet wordt nageleefd.
Met dit reglement bieden we een overzicht hoe wij invulling geven aan de wet.

AVG Reglement

 • IMOZ gebruikt persoonlijke en klantgegevens alleen voor (interne) bedrijfsdoeleinden en na toestemming voor het versturen van de email nieuwsbrief.
 • IMOZ zal persoonlijke en klantgegevens niet verkopen aan derden.
 • Deelnemers en klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, aan te passen of te vragen de gegevens te verwijderen.
 • Voor foto’s op de site en nieuwsbrief vragen wij vooraf schriftelijke toestemming van de personen die op de foto staan.
 • Ingeleverde kopieën waaruit het BSN-nummer blijkt, worden na controle en overnemen van gegevens direct verwijderd.
 • Persoonlijke informatie zoals reflectieverslagen, levensgeschiedenis etc. worden na afronding van de opleiding vernietigd. Ook na tussentijds beëindigen van de opleiding.
 • Beoordelingsmappen blijven vijf jaar bewaard en daarna vernietigd.
 • Iemand die geen nieuwsbrief wil ontvangen kan zich afmelden voor de nieuwsbrief.
 • IMOZ heeft de site beschermd tegen hacken.
 • IMOZ heeft de email omgeving beschermd tegen spam en hacken.
 • IMOZ heeft de personen en organisaties die bij de persoonlijke gegevens kunnen, om werkzaamheden uit te voeren, een AVG-verklaring gestuurd waarin zij geheimhouding garanderen. Deze zijn ondertekend.

 

Mocht u vinden dat wij iets vergeten zijn, geeft u dat dan gerust aan bij Sandra Diekema, directeur IMOZ

sandradiekema@imoz.nl