Het Expertisecentrum Video Interventie Ouderenzorg (VIO)

Het Expertisecentrum VIO is het centrum voor de ontwikkeling, promotie en toepassing van de producten van VIO en BIT ( Basis Interactie Training ) in Nederland. Wij ondersteunen zorgorganisaties voor ouderen en andere doelgroepen en de VIO begeleiders die daar werkzaam zijn.
Het is de ambitie van het Expertisecentrum om de toepassing van de erkende interventie VIO te ondersteunen en te stimuleren, en daarbij een bijdrage te leveren aan:
•     het verbeteren van de zorgrelatie tussen zorgvrager en zorgverlener
•    het ondersteunen van zorgverleners in de omgang met dit probleemgedrag
•    de professionele ontwikkeling van zorgprofessionals
•    een kwaliteitsverhoging van de zorg en daarmee het welzijn/welbevinden van cliënten en hun zorgverleners.
•    het doen afnemen/verminderen van het probleemgedrag
Hoofdactiviteiten Expertisecentrum VIO
Hoofdactiviteit is het verzorgen van de opleidingen tot VIO -begeleider en BIT-trainer door heel Nederland. Daarnaast ondersteunt het Expertisecentrum organisaties bij het implementeren van de erkende interventie VIO en de BIT training én kan de Interventie op aanvraag begeleid worden. Disseminatie, kwaliteitsbewaking, en doorontwikkeling van de methodiek hebben voortdurend aandacht. Ook initiëren en/of participeren we in wetenschappelijk onderzoek en effectmeting rond VIO en BIT.
Momenteel participeren wij in het onderzoek :”Leren zien wat werkt”. Dit onderzoek loopt drie jaar en participanten zijn UKON, Centrum Consultatie en Expertise (CCE), en EC-VIO-IMOZ. Dit is een effectenonderzoek waarin onderzoek wordt gedaan, naar de effecten van de erkende interventie VIO. U kunt meer hierover lezen op de site: https://www.ukonnetwerk.nl/themas/dementie-op-oudere-leeftijd/video-interventie-ouderenzorg/
Anders kijken, Anders doen
Om mantelzorgers te ondersteunen en te helpen in de omgang met het veranderde gedrag is de methode VIO (Video Interventie in de Ouderenzorg) ontwikkeld. Aan de hand de casus van de video ‘Anders kijken, Anders doen’ leggen we de werking en de effecten van VIO uit.
Anders leren kijken, Anders leren doen
De video ‘Anders leren kijken, Anders leren doen’ laat aan de hand van een casus zien hoe VIO werkt en hoe de zorgverleners stap voor stap anders leren kijken, anders leren doen en het gedrag leren begrijpen. Hierdoor ontstaat er weer grip op het gedrag dat eerder als problematisch werd ervaren.