Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. IMOZ: IMOZ b.v. Opleidingen en Training gevestigd aan Het Rietveld 55a te Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 65801059
  b. Cursus/Opleiding/Training: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen trainer en cursist.
 2. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-08-2016 tussen IMOZ en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 01-08-2016 zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen IMOZ en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door IMOZ.

3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.

De inschrijving wordt definitief:

– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 4. Uitvoering cursussen

4.1 IMOZ verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal IMOZ vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door IMOZ wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van cursussen door IMOZ: in geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is IMOZ gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. IMOZ zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

5.1 IMOZ neemt zelf examens af, indien dit van toepassing is bij de opleiding. IMOZ houdt zich daarbij aan de exameneisen zoals voorgeschreven door de brancheorganisatie.
5.2 Mocht de cursist niet slagen voor de opleiding/examen dan kan hij/zij in overleg met de begeleider/beoordelaar én de IMOZ trainer kiezen voor een herkansing. Dit moet binnen 3 maanden plaatsvinden.  De deelnemer neemt contact op met IMOZ om hier afspraken over te maken. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn. Na 3 maanden vervalt de mogelijkheid voor herkansing. 

Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :

 1. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
  b. annulering tot 1 maand voor aanvang kan schriftelijk/mailverkeer en is kosteloos;
 2. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de cursist 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
 3. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de cursist 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
 4. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de cursist de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 5. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
  6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist IMOZ schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

– overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen

– het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;

– de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;

– de cursus doorgang vindt;

– maximaal één jaar na datum.

Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan IMOZ door te geven. Er wordt 20% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-; Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

6.3 Tijdelijk stoppen binnen een jaar na start opleiding:

Indien een deelnemer onverwachts tijdelijk moet stoppen met de opleiding, dan bestaat de mogelijkheid om binnen een jaar, voor 50 % van de dan geldende deelnemersprijs, de opleiding alsnog in een andere groep af te maken. Deze deelnemer kan dan alleen in overleg met IMOZ instromen in een andere groep. Dit hangt af van een aantal factoren: wat voor student is hij/zij, hoeveel tijd heeft er tussen het stoppen en hervatten gezeten, is er plaats in een groep, etc. I.v.m. het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding, mag er maximaal 1 jaar tussen zitten. De deelnemer neemt contact op met IMOZ om hierover afspraken te maken. Bij een periode langer dan 1 jaar zal de gehele opleiding opnieuw gevolgd moeten worden voor de dan geldende deelnemersprijs.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te alle tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Indien een deelnemer onverwachts tijdelijk moet stoppen met de opleiding, dan bestaat de mogelijkheid om binnen een jaar, voor 50 % van de dan geldende deelnemersprijs, de opleiding alsnog in een andere groep af te maken. Deze deelnemer kan dan alleen in overleg met IMOZ instromen in een andere groep. Dit hangt af van een aantal factoren: wat voor student is hij/zij, hoeveel tijd heeft er tussen het stoppen en hervatten gezeten, is er plaats in een groep, etc. I.v.m. het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding, mag er maximaal 1 jaar tussen zitten. De deelnemer neemt contact op met IMOZ om hierover afspraken te maken. Bij een periode langer dan 1 jaar zal de gehele opleiding opnieuw gevolgd moeten worden voor de dan geldende deelnemersprijs.

7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. IMOZ betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van IMOZ ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan IMOZ terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.
7.6 Indien de cursist een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de cursist een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van IMOZ aan de cursist van rechtswege ontbonden.
7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door IMOZ met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
8.2 De prijzen zoals IMOZ deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te alle tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.3 De cursist heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

9.1 IMOZ levert het lesmateriaal tijdig aan de cursist. Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel op de leslocatie uitgedeeld.
9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door IMOZ vervangen, indien dit aan IMOZ toe te rekenen is.
9.3 De cursist krijgt het door IMOZ verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
9.4 Copyright van alle door IMOZ gebruikte lesmateriaal en examens berust bij IMOZ, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door IMOZ is de cursist het gehele cursusgeld aan IMOZ verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door IMOZ. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.
10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
10.3 Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is IMOZ gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal IMOZ het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
10.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven of in overleg met de financiele afdeling van IMOZ.

Artikel 11. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door IMOZ, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. IMOZ zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt IMOZ zich aan de eisen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten

12.1 IMOZ streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door IMOZ per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IMOZ, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (de klachtenprocedure is als bijlage toegevoegd) Alleen dan zal IMOZ de klacht in behandeling kunnen nemen. IMOZ adviseert de cursist om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. IMOZ zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
13.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
13.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij IMOZ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
13.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
13.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IMOZ aan deze keuze gebonden.
13.7 Wanneer IMOZ een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. IMOZ kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
13.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

IMOZ Opleiding en Training

 


 

BIJLAGE: Klachtenprotocol IMOZ

Extern protocol Interne afhandeling
De betrokkene geeft de klacht (met onderbouwing) schriftelijk door (mail of brief).
Klacht komt binnen bij medewerker IMOZ.
In geval van eenvoudige klacht:

Direct afhandelen (uiterlijk binnen vijf werkdagen).

Secretariaat IMOZ registreert klacht als binnenkomende brief en handelt deze af.
In geval van complexe klacht:

Betrokkene ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

Secretariaat mailt klacht naar directie, Annelies de Jong, en bespreekt.

De betrokkene ontvangt direct (uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst) een ontvangstbericht van de directie. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn (in principe binnen vier weken) een antwoord verwacht mag worden.

Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord, waarbij de totale doorlooptijd na binnenkomst van de klacht de termijn van vier weken niet mag overschrijden. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, dan wordt betrokkene hiervan tijdig op de hoogte gesteld (ook van de reden van vertraging) en worden nadere afspraken gemaakt.
Secretariaat registreert afhandeling klacht.
Betrokkene ontvangt binnen vier weken (na binnenkomst van de klacht) een reactie op zijn klacht van directeur, Annelies de Jong. Uitkomst en eventuele consequenties worden besproken. Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als betrokkene ons antwoord heeft ontvangen, waarbij IMOZ overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.
Indien betrokkene het niet eens is met de afhandeling van de klacht:

Betrokkene kan telefonisch contact opnemen voor verduidelijking.

De directeur, Annelies de Jong, licht –in principe- telefonisch toe. In uitzonderlijke gevallen kan betrokkene uitgenodigd worden voor een gesprek met IMOZ, altijd in aanwezigheid van verantwoordelijke medewerker(s).
Naar aanleiding van de uitkomst bespreekt de directeur, Annelies de Jong, intern de mogelijke consequenties.
Indien de klacht naar de mening van de betrokkene niet naar tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht voor advies voor te leggen aan de Raad van Advies.
IMOZ bespreekt eenmaal per jaar in de directievergadering de relevante binnengekomen klachten, de acties die ondernomen zijn n.a.v. die klachten en de eventuele aanpassingen in procedures die deze klachten tot gevolg hebben gehad. De klachten en bijbehorende correspondentie worden min. 5 jaar in het archief bewaard.