Algemene Voorwaarden IMOZ b.v.

 

Artikel 1. Definities

In deze opleidingsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  1. IMOZ: IMOZ b.v. Opleidingen en Training gevestigd aan de Rijksstraatweg 104, te Voorst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 65801059
    b. Opleiding/Training/Workshop: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen trainer en deelnemer.
  2. Deelnemer: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze opleidingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-08-2016 tussen IMOZ en deelnemer betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van opleidingen, trainingen en workshops. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 01-08-2016 zijn afgesloten. De opleidingsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen IMOZ en deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de deelnemer hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
3.2 Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de deelnemer in met deze opleidingsvoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door IMOZ.

3.3 De deelnemer schrijft zich in voor de gehele opleiding, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een digitale en/of schriftelijke bevestiging.

De inschrijving wordt definitief:

– wanneer IMOZ een digitale en/of schriftelijke bevestiging heeft gestuurd naar de deelnemer of diens werkgever wanneer de werkgever de aanmelding doet namens de deelnemer.

– er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding.

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een opleiding vol is, kan de deelnemer op diens verzoek worden ingeschreven voor een opleiding waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende opleiding gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke opleiding.


Artikel 4. Uitvoering opleidingen

4.1 IMOZ verzorgt de opleiding zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De deelnemer schrijft zich in voor de duur van de gehele opleiding. Bij verzuim van deelname aan de opleidingslessen wordt geen opleidingsgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal IMOZ vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de deelnemer geen recht op (schade)vergoeding. Deelnemer behoudt wel het recht op een inhaalles, die door IMOZ wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van opleidingen door IMOZ: In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een opleiding, overheidsmaatregelen of overmacht is IMOZ gerechtigd de opleiding te annuleren. IMOZ zal ten alle tijden proberen om de opleiding eerst op te schuiven en later te starten door een of twee lesdagen te laten vervallen en nieuwe data achteraan te plannen. Indien een opleiding dan alsnog niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde opleidingsgeld gerestitueerd. IMOZ stort dit bedrag terug op de bankrekening waarvan deze ook ontvangen is. De deelnemer maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. IMOZ zal de deelnemer een aanbod doen om dezelfde opleiding op een andere locatie/ tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

5.1 IMOZ neemt zelf examens af, indien dit van toepassing is bij de opleiding. IMOZ houdt zich daarbij aan de exameneisen zoals voorgeschreven door de brancheorganisatie.

5.2 Mocht de deelnemer niet slagen voor de opleiding/examen dan kan hij/zij in overleg met de begeleider/beoordelaar én de IMOZ trainer kiezen voor een herkansing. De herkansing moet binnen 3 maanden plaatsvinden.  De deelnemer neemt contact op met IMOZ om hier afspraken over te maken. Aan de herkansing zijn extra kosten verbonden. Na 3 maanden vervalt de mogelijkheid voor herkansing.


Artikel 6. Annulering opleiding

6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een opleiding met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :

  1. Meer dan twee maanden vóór aanvang van de opleidings-/trainingsactiviteit kunnen gemaakte afspraken worden geannuleerd of verschoven tegen 20% van de totale opleidingsprijs.
  2. Minder dan 2 maanden en meer dan 2 weken vóór aanvang van de geplande opleidings-/trainingsactiviteit kunnen gemaakte afspraken worden geannuleerd of verschoven tegen 50% van de totale cursusprijs.
  3. Binnen 2 weken vóór aanvang van de geplande opleidings-/trainingsactiviteit kunnen gemaakte afspraken niet meer kosteloos worden geannuleerd of verschoven en wordt de volledige prijs in rekening gebracht.

Artikel 7. Tijdelijk of definitief beëindiging van de overeenkomst

7.1 De deelnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te alle tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de deelnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan. Indien een deelnemer onverwachts tijdelijk moet stoppen met de opleiding, dan bestaat de mogelijkheid om binnen een jaar, voor 50% van de dan geldende deelnemersprijs, de opleiding alsnog in een andere groep af te maken. Deze deelnemer kan dan alleen in overleg met IMOZ instromen in een andere groep. Dit hangt af van het advies van de IMOZ-trainer, de tijd die er tussen het stoppen en hervatten zit en of er plaats is in een vervangende opleiding. I.v.m. het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding, mag er maximaal 1 jaar tussen zitten. De deelnemer neemt contact op met IMOZ om hierover afspraken te maken. Bij een periode langer dan 1 jaar kan de gehele opleiding opnieuw gevolgd moeten worden voor de dan geldende deelnemersprijs.

Deze mogelijkheid tot uitstel of definitieve beëindiging staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de deelnemer een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De deelnemer dient het lesmateriaal terug te zenden.

7.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de deelnemer in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. IMOZ betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de deelnemer eventueel van IMOZ ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan IMOZ terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de deelnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de deelnemer.
7.6 Indien de deelnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de deelnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van IMOZ aan de deelnemer van rechtswege ontbonden.
7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door IMOZ met instemming van de deelnemer is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.


Artikel 8. Prijzen

8.1 De opgegeven prijzen van opleidingen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW. De lesgelden zijn inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
8.2 De prijzen zoals IMOZ deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te alle tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.3 De deelnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.

8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.


Artikel 9. Levering lesmateriaal

9.1 IMOZ levert het lesmateriaal tijdig aan de deelnemer. Het door de deelnemer bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de opleiding verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel op de leslocatie uitgedeeld.

9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door IMOZ vervangen, indien dit aan IMOZ toe te rekenen is.

9.3 De deelnemer krijgt het door IMOZ verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.

9.4 Copyright van alle door IMOZ gebruikte lesmateriaal en examens berust bij IMOZ, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.


Artikel 10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door IMOZ is de deelnemer het gehele opleidingsgeld aan IMOZ verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door IMOZ. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.

10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
10.3 Wanneer het opleidingsgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is IMOZ gerechtigd boven het verschuldigde opleidingsgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal IMOZ het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
10.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven of in overleg met de financiële afdeling van IMOZ.


Artikel 11. Privacy

Door deelnemers verstrekte informatie wordt door IMOZ, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. IMOZ zal deze informatie alleen gebruiken om de deelnemer te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt IMOZ zich aan de eisen zoals deze in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn vastgesteld.


Artikel 12. Vragen en klachten

12.1 IMOZ streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door IMOZ per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij IMOZ, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De deelnemer maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (de klachtenprocedure is als bijlage toegevoegd) Alleen dan zal IMOZ de klacht in behandeling kunnen nemen. IMOZ adviseert de deelnemer om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. IMOZ zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de deelnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.

12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

 

Artikel 13. Geschillenregeling

13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

13.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

13.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de deelnemer zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij IMOZ heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
13.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

13.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

13.6 Wanneer de deelnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is IMOZ aan deze keuze gebonden.

13.7 Wanneer IMOZ een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de deelnemer schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. IMOZ kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

13.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

IMOZ Opleiding en Training
Sandra Diekema
Directeur IMOZ

Versie 2021

BIJLAGE: Klachtenprotocol IMOZ

 

Extern protocol Interne afhandeling
De betrokkene geeft de klacht (met onderbouwing) schriftelijk door (mail of brief).
Klacht komt binnen bij medewerker IMOZ.
In geval van eenvoudige klacht:

Direct afhandelen (uiterlijk binnen vijf werkdagen).

Secretariaat IMOZ registreert klacht als binnenkomende brief en handelt deze af.
In geval van complexe klacht:

Betrokkene ontvangt binnen vijf werkdagen een ontvangstbevestiging.

 

Secretariaat mailt klacht naar directie, Sandra Bello, en bespreekt.

De betrokkene ontvangt direct (uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst) een ontvangstbericht van de directie. Hierin wordt aangegeven binnen welke termijn (in principe binnen vier weken) een antwoord verwacht mag worden.

Nadat de achtergrond van de klacht intern is onderzocht, worden de benodigde stappen genomen om de klacht naar behoren te beantwoorden. Uitgangspunt is dat de klacht zo snel mogelijk wordt beantwoord, waarbij de totale doorlooptijd na binnenkomst van de klacht de termijn van vier weken niet mag overschrijden. Wanneer de klacht niet binnen deze termijn kan worden afgehandeld, dan wordt betrokkene hiervan tijdig op de hoogte gesteld (ook van de reden van vertraging) en worden nadere afspraken gemaakt.
Secretariaat registreert afhandeling klacht.
Betrokkene ontvangt binnen vier weken (na binnenkomst van de klacht) een reactie op zijn klacht van directeur, Sandra Bello. Uitkomst en eventuele consequenties worden besproken.

 

 

Een klacht wordt als afgehandeld beschouwd als betrokkene ons antwoord heeft ontvangen, waarbij IMOZ overtuigd is, naar redelijkheid en billijkheid en in lijn met de zwaarte van de klacht, alles in het werk te hebben gesteld om de klacht naar behoren te beantwoorden.
Indien betrokkene het niet eens is met de afhandeling van de klacht:

Betrokkene kan telefonisch contact opnemen voor verduidelijking.

De directeur, Sandra Bello, licht –in principe- telefonisch toe. In uitzonderlijke gevallen kan betrokkene uitgenodigd worden voor een gesprek met IMOZ, altijd in aanwezigheid van verantwoordelijke medewerker(s).
Naar aanleiding van de uitkomst bespreekt de directeur, Sandra Bello, intern de mogelijke consequenties.
Indien de klacht naar de mening van de betrokkene niet naar tevredenheid is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht voor advies voor te leggen aan de Raad van Advies.
IMOZ bespreekt eenmaal per jaar in de directievergadering de relevante binnengekomen klachten, de acties die ondernomen zijn n.a.v. die klachten en de eventuele aanpassingen in procedures die deze klachten tot gevolg hebben gehad. De klachten en bijbehorende correspondentie worden min. 5 jaar in het archief bewaard.